Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİHİ ÇEVRENİN KORUNMASINA YÖNELİK YEREL HALK ALGISININ BELİRLENMESİ: METROPOLİS ANTİK KENTİ ÖRNEĞİ (TORBALI)
Tarihi çevreler, geçmiş ile günümüz arasında bir bağ kurmalarının yanında tarihi değerleri bütüncül olarak göz önüne seren dokulardır. Dünya’da ve Türkiye’de önemli bir koruma alanı olan tarihi çevreler, bu açıdan bakıldığında da incelemeye değer alanlardır. Bununla birlikte son yıllarda tarihi çevreleri de kapsayan korunan alanları bütüncül bir bakış açısıyla inceleyen çalışmalarda bir artış söz konusudur. Bu çalışmaların bir bölümünde de korunan alanlar bulundukları bölgelerdeki yerel halk ile ilişkileri açısından incelenmektedir. Bu çalışma, bölgesinde önemli bir antik kent olma durumundaki Metropolis Antik Kenti’ni korunan alan – yerel halk ilişkisi açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nicel ve nitel araştırmayı bir araya getiren karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda antik kentin bulunduğu Torbalı’da 2016-2018 yılları arasında çeşitli dönemlerde incelemelerde bulunulmuştur. Çalışma kapsamında Torbalı ve çevresinde toplam 396 kişiye anket uygulanmıştır. Katılımcıların korunan alanlar, tarihi çevreler ve Metropolis Antik Kenti ile ilgili algılarını belirlemeyi amaçlayan ankette 5’li likert ölçeğine göre hazırlanmış toplam 30 ifadeye yer verilmiştir. Anket sonucu elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada ayrıca antik kentin sınırları içerisinde bulunduğu Yeniköy ve Özbey mahallelerinde görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler sahada yapılan gözlemlerle birlikte irdelenmiştir. Çalışma sonrasında antik kent ile yerel halk arasında pozitif bir ilişki olmasına rağmen yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yerel halkın Metropolis ile bağının zayıflama eğiliminde olduğu tespit edilmiştir. Bölge halkının antik kentte turizm kapsamında ekonomik kazanç elde edememesi, sahanın sit alanı olması nedeniyle yaşanan sıkıntılar ve yerel yönetimlerle yaşanan problemler antik kent çevresinde yaşayan yerel halkın yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Koruma sürecinde bölgedeki yerel halkın desteğinin alınmasının daha başarılı sonuçlar getireceği düşünüldüğünde, bölgeden yaşanan sorunların dikkate alınması ve planlamalarda yerel halkın da katılımının sağlanması yerinde olacaktır.

Keywords
Metropolis Antik Kenti, Torbalı, tarihi çevreler, koruma alanı, yerel halk.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri