Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNE KARŞI TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Kültürlerin başlangıcından beri var olan oyunlar, çocukların yaşamında öyle ya da böyle önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Pek çok psikolog ve sosyolog, oyun kavramının çocukların gelişimine etkisi konusunda çalışmalar yapmış, elde edilen sonuçlar ise eğitim camiasıyla paylaşılmıştır. Birey açısından bu denli önemli olan oyunların, öğretim sürecinde bir yöntem olarak kullanımı gündeme gelmiş ve birçok derste de yöntem olarak kullanılmıştır. “Oyun, çocuğun dünyasıdır” sözünden hareketle, bu çalışmanın amacı, Türk öğrencilerin güçlük çektiği Matematik derslerinde oyunu bir yöntem olarak kullanarak, öğrencilerin Matematik dersine karşı tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla, karma bir yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler, yarı deneysel olan “tek gruplu ön test-son test” modeli kullanılarak, nitel veriler ise “yarı yapılandırılmış soru formu” kullanılarak elde edilmiştir. Öğrencilerin klasik ve oyunla Matematik öğretimine ilişkin tutum puanları “Matematik Tutum Ölçeği” kullanılarak belirlenmiştir. Bu araştırma, İstanbul ili, Üsküdar İlçesinde bulunan ve araştırma için izin veren özel bir kolejin 5. Sınıf öğrencilerinden yirmi yedisi (27) üzerinde yapılmıştır. Yedi (7) hafta süreyle, her hafta bir oyun etkinliği ile Matematik konuları işlenmiş, yedi (7) haftanın sonunda Matematik tutum ölçeği tekrar uygulanmıştır. Öğrencilerin Matematik tutum puanları arası anlamlı farklılık olup olmadığı, parametrik olmayan testlerden Wilcoxon-İşaretli-Sıralama testi kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Matematik öğretiminde kullanılan oyunların, öğrencilerin Matematik dersine karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği, yarı yapılandırılmış görüşme soru formu ile elde edilen oyunla Matematik öğretimi konusundaki öğrenci görüşlerinin de, oyunla yapılan Matematik öğretimi lehine olumlu olduğu görülmüştür. Bu durum, klasik yöntemlerle işlenen Matematik konularının oyunla öğretimi konusunda bir yöntem değişikliğine gidilmesinin, Türk çocuklarının Matematiğe karşı olumlu tutumlar geliştirmesini sağlayacağı söylenebilir.

Keywords
Eğitim, Tutum, Matematik Öğretimi, Oyunla Matematik Öğretimi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri