Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, yansıtıcı düşünmenin Fakülte-Okul İşbirliği kapsamında yürütülen öğretmenlik uygulamalarında kullanılması ve fizik öğretmen adaylarının bu uygulama sürecine yönelik düşüncelerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması desenine göre yürütülen araştırmanın verileri, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği ile toplanmıştır. Araştırma grubunu; 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde uygulama okullarında yürütülen Öğretmenlik Uygulaması dersine katılan 13 fizik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Uygulama aşamasında, örneklemdeki her öğretmen adayının uygulama okullarında yürüttükleri ilk ve son dersler araştırmacı tarafından kamera ile kaydedilmiştir. Bu kayıtların birer kopyası, yansıtma yapmaları amacıyla uygulama sonunda adaylara verilerek kendilerini izlemeleri ve öz değerlendirme yapmaları sağlanmıştır. Bu sürecin değerlendirilmesi amacıyla dönem sonunda adaylarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Mülakatlar esnasında öğretmen adaylarına, araştırmacı tarafından geliştirilen ve iki uzman görüşü dikkate alınarak düzenlenen altı soru yöneltilmiştir. Elde edilen veriler, yorumsal analize dayalı olarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları doğrultusunda; yansıtıcı öğretmenlik uygulamalarının, fizik öğretmen adaylarının mesleğe bakışlarını olumlu etkilediği, mesleki farkındalıklarının oluşmasında ve mesleki gelişim göstermelerinde etkili olduğu, bu bağlamda da mesleki öz güvenlerinin gelişmesini sağladığı söylenebilir. Bu durum dikkate alındığında, yansıtıcı öğretmenlik uygulamaları sürecinin adayların, öğretmenlik mesleğine yönelik hislerinin ve düşüncelerinin olumlu yönde değişmesinde, mevcut durumda olumlu olan duygu ve düşüncelerinin de güçlendirilmesinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Yansıtıcı Düşünme, Öğretmenlik Uygulaması, Fizik Öğretmen Adayları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri