Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OYUN TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARINA VE GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, fen eğitiminde oyun tekniğinin kullanılmasının öğrencilerin fen bilimleri dersine yönelik tutumlarına olan etkisini incelemektir. Araştırmada ön-test son-test deney ve kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma, 36 yedinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Deney grubunda 18, kontrol grubunda 18 öğrenci yer almaktadır. Çalışma 2018-2019 öğretim yarıyılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda öğretim oyunlarla, kontrol grubunda ise geleneksel olarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel veri toplama aracı “Fen Bilimleri Dersine Yönelik Tutum Ölçeği’’ nitel veri toplama aracı ise “Açık Uçlu Soru Formu” dur. Araştırma sonucunda öğrencilerin oyun öncesi ve sonrası tutum testi sonuçlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Mann-Whitney U Testi sonuçları öğrencilerin tutum testi puanlarında anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Öğrenci açık uçlu soru formu verileri analizinde, öğrencilerin genel olarak oyun oynayarak öğrenmeyi eğlenceli bulduğu, dersi daha kolay öğrendiğini belirttiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitsel oyunlar öğrenci seviyesi, konu-oyun uyumu, kazanımlar, sınıfın özellikleri dikkate alınarak tasarlandığında ders esnasında materyal olarak veya ders kitabında örnek uygulama olarak kullanılabilir.

Keywords
Fen eğitimi, oyun tekniği; ortaokul öğrencileri, tutum ölçeği.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri