Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL ÇALGI DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ve Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı bölümünde okumakta olan öğrencilerin “Bireysel Çalgı Dersleri”ne ilişkin tutumlarını belirlemektir. Bu bağlamda, öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik tutumları çeşitli demografik özelliklere göre incelenmiştir. Araştırma, öğrencilerin bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının tespit edilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışma, nitel destekli olup, nicel verilere bağlı betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama (survey) modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubunu oluşturan 164 öğrencinin, bireysel çalgı dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla, tutum ölçeği ile öğrencilerin demografik özelliklerini belirleyen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin bireysel çalgı derslerine karşı tutumlarının genelde olumlu yönde olduğu ve genel tutum ortalamalarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda demografik değişkenler göz önüne alındığında; uygun ortam, yaş ve baba eğitim değişkeninde anlamlı bir farklılık olmadığı fakat cinsiyet, fakülte, anne eğitim durumu ve çalgı değişkenlerinde ise anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords
Mesleki müzik eğitimi, bireysel çalgı, tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri