Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ ÖZ DÜZENLEME DÜZEYLERİNİN ANNELERİNİN EMPATİK BECERİLERİ İLE İLİŞKİSİ
Çalışma, annelerin empatik beceri düzeyleri ile okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocuklarının öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Şanlıurfa ili, Suruç ilçesindeki resmi ilköğretim okullarının anasınıfları ile resmi bağımsız anaokullarına devam eden 103 çocuk ve annesi ile sürdürülmüştür. Araştırmada verilerin elde edilmesinde; anneler ve çocuklar hakkında gerekli bilgilere ulaşabilmek için, Çocuklar İçin Genel Bilgi Formu; çocukların öz düzenleme becerilerini belirlemek için Öz Düzenleme Beceri Ölçeği ve annelerin empatik becerilerini ölçmek için Empatik Beceri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPPS paket programında, bağımsız değişkenlerin kategori sayısına göre, bağımsız örneklemler için t testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile analiz edilmiş olup; anlamlı çıkan farklılıklarda, grup farklılıklarını inceleyebilmek için Tukey HSD testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre öz düzenleme becerilerinin çocuğun cinsiyetine göre istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık oluşturduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırmada çocukların öz düzenleme becerileri ile annelerin empati becerileri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords
empati becerileri, öz düzenleme becerileri, okul öncesi dönem

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri