Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLERDE AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE DERSE KATILMAYA MOTİVE OLMA: OKULA BAĞLANMANIN ARACILIK ROLÜ
Bu araştırmada akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasındaki ilişkide okula bağlanmanın aracılık rolü incelenmiştir. Ayrıca akademik öz-yeterliğin derse katılmaya motive olmayı ne düzeyde yordadığının incelenmesinin yanı sıra okula bağlanmanın derse katılmaya motive olmayı ne düzeyde yordadığı, son olarak da okula bağlanmanın akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasında aracılık rolünün olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla 388 lise öğrencisine ulaşılmıştır. Ergenlerde akademik öz-yeterliği ölçmek için Çocuklar İçin Öz-Yeterlik Ölçeğinin alt boyutu olan akademik öz-yeterlik ölçeği, okula bağlanmayı ölçmek için Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, derse katılmayı ölçmek için Derse Katılmaya Motive Olma Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 Paket Programı ve LİSREL 8.80 Programı kullanılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre akademik öz-yeterliğin okula bağlanmayı ve derse katılmaya motive olmayı anlamlı şekilde yordadığı, okula bağlanmanın derse katılmayı anlamlı şekilde yordadığı ve okula bağlanmanın akademik öz-yeterlik ile derse katılmaya motive olma arasında kısmi aracılık rolüne sahip olduğu ortaya konmuştur.

Keywords
Akademik Öz-Yeterlik, Okula Bağlanma, Derse Katılma, Derse Motive Olma, Derse Katılmaya Motive Olma.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri