Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL YÖNETİMİNDEN ALGILANAN OKUL YAŞAM KALİTESİNİN SINIFLANMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Bu araştırmanın amacı, okul yönetiminden algılanan okul yaşam kalitesini sınıflayan değişkenlerin önem düzeyini yapay sinir ağı ile belirlemektir. Bu amaçla 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde İç Anadolu’da bir büyükşehir merkezi, ilçeleri ve köylerinde farklı okul türlerinde görev yapmakta olan 401 öğretmenden veri toplanmıştır. Bu çalışma korelasyonel araştırma türlerinden, yordayıcı korelasyon türünde bir araştırmadır. Araştırmada öğretmenlerin okul yönetiminden algıladıkları okul yaşam kalitesi hakkında veri toplamak amacıyla Sarı (2007) tarafından geliştirilen, 5’li Likert şeklinde derecelenebilen 50 madde ve 6 boyuttan oluşan Okul Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin “okul yönetimi” alt boyutu kullanılmıştır. Okul yönetiminden algılanan yaşam kalitesinin sınıflanmasında kullanılan yordayıcı değişkenlerden yaşam doyumunu ölçmek amacıyla Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen ve Dağlı ve Baysal (2016) tarafından uyarlama çalışması yapılan, 5 madde ve tek boyuttan oluşan Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmış, “öğrenci sayısı, görev yapılan okuldan memnuniyet düzeyi, görev yeri, görev yapılan okuldaki eğitim sistemi, haftalık ders saati, medeni durum ve cinsiyet” değişkenlerine ilişkin veriler ise araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Değişkenlerin okul yaşam kalitesini sınıflamadaki önem düzeyini ortaya koymak amacıyla yapay sinir ağı kullanılmış ve verilerin analizi SPSS (IBM, 2011) ile gerçekleştirilmiştir. Analizlerdeki veri setinin %70’i eğitimde kullanılan örneklem, %30’u testte kullanılan örneklem olarak seçilmiştir. Eğitim uygulamalarında sıklıkla kullanılmaya başlayan yapay sinir ağı, her analizde veriden yeni ve farklı bir eğitim ve test verisi seçimi yaptığı için veri analizinde 1000 farklı yapay sinir ağı modeli kurulmuş ve 1000 farklı modelde her bir değişkenin okul yönetiminden algılanan yaşam kalitesini sınıflamadaki önem ortalaması hesaplanarak değişkenlerin önem sıralaması oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin okul yönetiminden algıladıkları yaşam kalitesini sınıflamada etkisi en yüksek olan değişkenin görev yapılan okuldan memnuniyet düzeyi olduğu, bunu sırasıyla haftalık ders saati, medeni durum, görev yapılan okuldaki öğrenci sayısı, yaşam doyumu, görev yapılan okuldaki eğitim sistemi, görev yapılan okulun yeri ve cinsiyet değişkenlerinin izlediği görülmüştür. Yapılacak yeni araştırmalarda farklı değişkenlerin önem sırasının incelenmesi önerilmiştir. Uygulayıcılara ise sınıflamada yüksek öneme sahip değişkenlerin yarattığı etki göz önünde bulundurularak politika üretilmesi önerilmektedir.

Keywords
Öğretmen, Okul Yaşam Kalitesi, Okul Yönetimi, Yapay Sinir Ağları, Sınıflama

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri