Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN ZORBALIĞININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışma ile ortaokul öğrencilerinin akran zorbalığı düzeylerinin cinsiyet, spor yapma durumu ve aile eğitim düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri Düzce Merkez İlçe’deki 9 ortaokuldan, gönüllülük esası ile toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Funda Kutlu (2005, 144-145) tarafından geliştirilen 19 maddelik “Zorbalık Ölçeği”nin “zorba” ve “kurban” alt boyutları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için parametrik testlerden bağımsız gruplar testi iki grubun karşılaştırılmasında, grupların birden fazla olması durumunda tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Ortaokul öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre zorba alt boyutunda (p<0.001) ve kurban alt boyutunda (p<0.001); okul dışında lisanslı spor yapma değişkenine göre zorba alt boyutunda(p<0.05) ve kurban alt boyutunda(p<0.001); anne eğitim düzeyi değişkenine göre zorba alt boyutunda(p<0.05) ve kurban alt boyutunda(p<0.05); baba eğitim düzeyi değişkenine göre zorba alt boyutunda (p<0.01) ve kurban alt boyutunda (p<0.001) istatistiksel farklara rastlanmıştır. Sonuç olarak erkek öğrenciler, lisanslı spor yapan öğrenciler ve ebeveyn eğitim seviyesi düşük öğrenciler daha fazla zorbalık davranışı sergilemekte; yine erkek öğrenciler ve ebeveyn eğitim seviyesi düşük öğrencilerin yanı sıra lisanslı spor yapmayan öğrenciler daha fazla zorba davranışa maruz kaldıkları söylenebilir.

Keywords
Zorba, Kurban, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri