Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÂCÜDDÎN AHMED B. İBRÂHÎM ED-DEHHÂN EL-HANEFÎ’NİN “RİSÂLETÜN Fİ’l-KUNÛTİ Fİ’L-FECR VE GAYRİH MİN BÂKİ’L-EVKÂT ‘İNDE HÜDÛSİ’N-NÂZİLÂT” ADLI RİSÂLESİNİN TAHKÎK VE TAHLİLİ
Tâcüddîn Ahmed b. İbrâhîm b. Osman b. ‘Abdinnebî ed-Dehhân, Mekke’nin on ikinci asrın önemli fakîhlerindendir. İlim tahsilini Mekke’nin meşhur âlimlerinden alan Dehhân, bütün İslâmi ilimlerle ilgisi bulunan bir şahsiyet olarak bilinmekle beraber onun daha çok Hanefî fıkhında uzmanlaştığı belirtilmektedir. Hayatı ile ilgili kaynaklarda fazla bilgi bulunmayan Dehhân’ın Hanefî fıkhına dair birkaç risâlesi bulunmaktadır. Bu risâlelerinden biri de Risâletün fî kunûti fi’l-fecr ve gayrih min bâki’l-evkât ‘inde hüdûsi’n-nâzilât’tır. İlim dünyasında pek bilinmeyen bu risâlede, Hanefî mezhebinin, musibet zamanlarında kunût duasının hükmüne ilişkin görüşünü derli toplu bir şekilde incelenmiştir. Edisyon kritiğinden ibaret olan bu çalışmada, ed-Dehhân’ın bu veciz risâlesini ilgililerin istifadesine sunmak ve böylece ilim dünyasına bir katkıda bulunmak gaye edinilmiştir. Bu çerçevede çalışmanın girişinde ana hatlarıyla kunût duası ele alınmıştır. Ardından Dehhân’ın hayatı ve eserlerine değinilmiş ve muhteva açısından risâlenin tahlili yapılarak tahkîki gerçekleştirilmiştir.

Keywords
Dehhân, Risâle, Kunût, Musibet, Hanefî, Namazı.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri