Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ CAN SIKINTISI EĞİLİMLERİ İLE MOBİL TELEFON YOKSUNLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Depresyon, anksiyete, duygu durum bozuklukları gibi faktörlerin akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkili olduğu bilinirken, bu ilişkilere aracılık eden değişkenler hakkında literatürde çok az bilgiye rastlanılmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, can sıkıntısı eğiliminin mobil telefon yoksunluğu üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmada gönüllülük ilkesinden hareketle örneklem alınma yoluna gidilmemiş çalışma grubunun tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. Araştırma, 2019 yılı güz döneminde okul öncesi öğretmenliği bölümünde 1.2.3. ve 4. sınıflarda öğrenime devam eden öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. İlişkisel araştırma modeli kullanılarak yapılan çalışmada gönüllü olarak katılım sağlayan 114 okul öncesi öğretmen adayının can sıkıntısı eğilimi ve mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) araştırılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında, iki farklı ölçek kullanılmıştır. Öğrencilerin can sıkıntısı eğilimlerini belirlemek amacıyla Vodanovich, Wallece ve Kas (2005) tarafından geliştirilen Türkçeye uyarlaması Dursun ve Tezer (2013) tarafından yapılan can sıkıntısı eğilimi ölçeği ile öğrencilerin mobil telefon yoksunluklarını belirlemek amacıyla Erden, Türen ve Kalkın (2017) tarafından geliştirilen mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde betimsel analizler ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde öğretmen adaylarının can sıkıntısı eğilimlerinin mobil telefon yoksunluğu düzeylerini yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Özellikle de¸ can sıkıntısı eğilimlerinin içsel uyarım ve dışsal uyarım alt boyutları değişkenlerinin bilgiye ulaşamama faktörünü anlamlı şekilde yordadığı ve can sıkıntısı eğilimi ölçeğinin alt boyutlarından dışsal uyarım faktörünün çevrimiçi olamama faktörünü anlamlı şekilde yordadığı, saptanmıştır. Sonuç olarak can sıkıntısı eğiliminde özellikle de dışsal uyarımın mobil telefon yoksunluğu (Nomofobi) üzerindeki etkisinin daha belirleyici olduğu ve bireyi yönlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla bu durumun bireyde kaygı durumu oluşturduğu ve daha fazla telefon kullanımına yönelttiği söylenebilir.

Keywords
Can Sıkıntısı, Nomofobi, Okul Öncesi Bölümü, Öğretmen Adayı.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri