Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YENİLİKÇİLİK DURUMLARININ İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik durumlarının ne düzeyde olduğu ve çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Yapılan çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ili Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde resmi ilkokullarda görev yapan 250 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Anketler 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk yarısında resmi okullarda görev yapan sınıf öğretmenlerine uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “ Kişisel Bilgiler Formu” ve “Yenilikçi Öğretmen Özellikleri” ölçeği kullanılmıştır. Yenilikçi öğretmen özellikleri ölçeği anketinde “Yeniliklere Açık Öğretmen”, “Bilişim Teknolojilerine Açık Öğretmen”, “Öğrenmeye Açık Öğretmen”, “Gelişme ve İşbirliğine Açık Öğretmen” şeklinde dört alt boyut vardır. Verilerin analizi için SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Demografik veriler için betimsel istatistik yöntemlerinden yüzde ve frekans kullanılmıştır. ANOVA, T testi, tek yönlü varyans analizi ve Tukey analizi yapılmıştır. Veri analizi sonucunda göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile görevinde 21 yıl üzeri yıl çalışan sınıf öğretmenlerinin yeniliğe bakış açılarının yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik düzeyleri cinsiyet, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, bulunduğu okuldaki görev süresi, yabancı dili, yabancı dil seviyesi ve konu ile ilgili seminer alma değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin mesleki kıdem yılı ve kitap okuma durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin mesleki kıdem yılı değişkenine göre göreve yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile görevinde 21 yıl üzeri yıl çalışan sınıf öğretmenlerinin yeniliklere daha açık oldukları söylenebilir. Sınıf öğretmenlerinin yenilikçilik özelliklerinin kitap okuma değişkenine göre yenilikçi öğretmen özellikleri ölçeğinin “yenilikçi öğretmen özellikleri”, “öğrenmeye açık öğretmen”, “gelişme ve işbirliğine açık öğretmen” alt boyutlarında kitap okuyanların yeniliklere daha açık oldukları söylenebilir.

Keywords
Sınıf öğretmeni, yenilik, yenilikçilik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri