Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BAĞDATLI RÛHÎ DÎVÂNI’NDA DİNÎ UNSUR VE KAVRAMLAR

Bağdatlı Rûhî 16. asır şairlerindendir. Doğum yerinin Bağdat olması sebebiyle Bağdadî diye ün yapmış irfan ehli şairlerdendir. En çok gazel yazan şairler arasında olan Rûhî’nin bilinen ve mevcut olan tek eseri Divan’ıdır. Tasavvufî söyleyişle dile getirdiği birçok şiiri olmasına karşın mutasavvıf değildir. Dinî kavramlar bakımından klasik Türk şiiri geleneğinin etkisi altında kaldığı görülen şairin, samimi bir inanç ile şiirler yazdığı anlaşılmaktadır. Ele aldığı dinî terim ve kavramların yoğun bir şekilde kullanılmasından hareketle Bağdatlı Rûhî Divânı’nın dinî açıdan zengin bir muhtevaya sahip olduğu görülmektedir. Netice itibariyle bu çalışmada Bağdatlı Rûhî’nin dinî unsur ve kavramları hangi özellikleri ile ele aldığının tespiti ve değerlendirilmesine çalışılmıştır. Her konu başlığı altında edebiyatımızdaki genel kanı ile birlikte, Rûhî’nin şiirlerindeki dinî tespitlerine yer verilmiş ve bunlar beyitlerle örneklendirilmiştir.Keywords
Bağdatlı Rûhî, Klasik Türk Şiiri, Divan, Dinî Unsur ve Kavramlar

References

Aclûnî, Ebu’l-Fidâ (2001). Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs. Thk. Yusuf b. Mahmud. Suriye: Mektebetu İlmi’l-Hadis.

Ak, Coşkun (2001). Bağdatlı Rûhî Dîvânı Karşılaştırmalı Metin. Bursa: Uludağ Üniversitesi Basımevi.

Arat, Reşit Rahmeti (2007). Eski Türk Şiiri. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Ceylan, Ömür (2007). Tasavvufî Şiir Şerhleri. İstanbul: Kapı Yayınları.

Köprülü, M. Fuad (1980). Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Ötüken Yayınları.

Levend, Âgâh Sırrı (1984). Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar. İstanbul: Enderun Kitabevi.

Pala, İskender (2011). Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü. İstanbul: Kapı Yayınları.

Şahin, M.Süreyya (1993). Cennet. TDVİA (c. 7, ss. 374). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Topaloğlu, Bekir (1989). Allah. TDVİA. (c. 2, ss. 499). İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları.

Uludağ, Süleyman (2012). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri