Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN BİREYLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu araştırmanın amacı, aile içi iletişimi geliştirmeye yönelik hazırlanan grupla psikolojik danışma programının etkisini incelemektir. Araştırma, deney ve kontrol gruplu ön test-son test kullanılan yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde bir ilkokulda eğitim-öğretime devam eden öğrenciler ve bu öğrencilerin anneleri oluşturmaktadır. Katılımcı sayısı, 12 deney ve 12 kontrol grubu olmak üzere 24 veli ve 24 öğrencidir. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; araştırmaya katılan velilerin İletişim Becerileri Ölçeği’nden aldıkları deney öncesi ve deney sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Elde edilen tüm sonuçlar literatürdeki ilgili araştırma bulgularıyla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Grupla psikolojik danışma, iletişim becerileri, aile içi iletişim

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri