Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNOVASYONUN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA OTOMOTİV SANAYİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Günümüzde firmalar müşteri beklentilerini takip etmekte ve karşılamakta zorluk yaşamaktadır. Değişen dünya koşulları ile firmaların uzun süre doğal rekabet ortamında rekabetçi pozisyonunda kalabilmeleri ancak performanslarını arttırabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Firmaların performanslarını arttırabilmeleri, pazar paylarını koruyabilmeleri ve yeni pazar keşfi yapabilmeleri ise yenilik (inovasyon) ve yenilik yönetimine gerekli önemi vermeleri ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, inovasyonun şirket performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış olan Gunday ve ark. (2011) tarafından geliştirilen İnovasyon Ölçeği ve Karabağ (2008) tarafından geliştirilen İşletme Performansı Ölçeği bir araya getirilerek yeni bir ölçek ortaya çıkarılmış, çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde bu ikili ölçeği içeren anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Bursa İli’nde otomotiv sanayi sektöründe faaliyet gösteren 59 farklı firmanın toplamda 160 beyaz yaka çalışanı oluşturmaktadır. Gerçekleştirilmiş olan deneysel araştırmanın sonucunda, ulaşılmış olan örneklemde, inovasyonun şirket performansı üzerinde etkisini gösteren iki önemli sonuca ulaşılmıştır: (1) Pazarlama inovasyonunun şirket performansı üzerinde istatistiksel açıdan olumlu etkisi vardır. (2) Süreç inovasyonunun şirket performansı üzerinde istatistiksel açıdan olumlu etkisi vardır. Bu çalışma ile inovasyonun şirket performansı üzerine etkisini ortaya çıkarmak konusundaki mevcut çalışmalar ilerletilerek gelecek araştırmalara katkı sağlanması öngörülmüştür.Keywords
İnovasyon, İnovasyon Yönetimi, Rekabet, Performans, Şirket Performansı.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri