Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE İLİŞKİ İSTİKRARI VE DOYUMU: EYLEMLİLİK VE SOSYAL İLGİYE ETKİSİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmanın temel amacı, eylemliliğin ve sosyal ilginin, ilişki istikrarı ve ilişki doyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını incelemektir. Ayrıca eylemliliğin sosyal ilgi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı da incelenecektir. Ek olarak, bu değişkenlerin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu üzere toplam 399 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği”, “Romantik İlişkilerde Adlerian Sosyal İlgi Ölçeği”, “İlişki İstikrarı Ölçeği” kullanılmıştır. Path modeli ve t-Testi verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Yapısal eşitlik modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu, %39.3’ü erkek (n= 157), %60.7’si (n= 242) kadın olmak üzere toplam 399 birey oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, eylemliliğin (ß= .21, p< .01), sosyal ilginin (ß= .37, p < .01) ilişki doyumu üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal ilginin (ß= -0.15, p< .01)ilişki istikrarı üzerinde negatif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda, sosyal ilginin aracılık rolü gözlenmektedir. Eylemliliğin (ß= 0.008, p< .01) sosyal ilgi üzerinden ilişki doyumuna dolaylı etkisinin düşük ve pozitif olduğu bulgusu elde edilmiştir. Eylemliliğin (ß= 0.29, p< .01) ve sosyal ilginin (ß= 0.002, p< .01) toplam etkisi ilişki doyumu ve ilişki istikrarı ile düşük düzeyde pozitif ilişkili bulunmuştur. Araştırmanın analizi sonrasında elde edilen bulgular, alanyazındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
İlişki istikrarı ve doyumu, sosyal ilgi, eylemlilik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri