Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK DİLİ DERSİNDE MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYONLARINA VE MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINI KABUL DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Öğrenme sürecinde mobil öğrenme uygulamalarının kullanımı öğrenme ortamlarının işleyişini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu noktada bireylerin teknolojik araçları kullanmaya ne kadar hazır ve motive oldukları ve mobil öğrenme araçlarını kabul düzeyleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada mobil destekli öğretimin öğrencilerin başarı odaklı motivasyonlarına ve mobil öğrenme araçlarını kabul düzeylerine etkisinin ‘Edmodo’ uygulamasıyla araştırılması ve konuyla ilgili deney grubu öğrencilerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel verileri elde etmek amacıyla ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desenden, nitel verilere ulaşmak amacıyla da odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türk Dili dersini alan 1.sınıf üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada mobil destekli öğretimin öğrencilerin hem başarı odaklı motivasyonlarını hem de mobil öğrenme araçlarını kabul düzeylerini anlamlı şekilde arttırdığı sonucuna ulaşılırken mevcut programın ise anlamlı bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Mobil Destekli Öğretim, Edmodo, Başarı Odaklı Motivasyon

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri