Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ

Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili lisansüstü tezlerin tespit edilmesi ve belirli özelliklere göre analiz edilerek araştırma eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimsel içerik analizine göre yürütülmüştür. Araştırmanın veri kaynağını, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan tarama sonucunda erişilmiş olan yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik 75’i yüksek lisans, 15’i doktora olmak üzere 90 lisansüstü tezin hazırlandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili en eski tez çalışmasının 1996, en fazla tezin ise 2019 yılında hazırlandığı belirlenmiştir. Ayrıca, veri kaynağındaki tezlerin daha çok öğretim yöntem, teknik ve teknolojilerini konu edindiği, nitel yaklaşımla desenlediği, verilerin toplanmasında ise dokümanın kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları, yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili tezlerinde var olan durumun belirlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine dair bir eğilimin olduğunu göstermiştirKeywords
Söz varlığı, Yabancı dil, Türkçe, Tez, Eğilim.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri