Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA SORUMLULARININ RASYONEL OLMAYAN KURUMSAL SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI

Pazarlama faaliyetleri üreticiden tüketiciye olduğu gibi tedarikçiden üreticiye doğru da akış göstermektedir. Temelde alım kararlarını verenler her ne kadar tüzel kişi gibi görünseler de sonuçta gerçek kişilerdir ve her zaman tutarlı olmaları beklenemez. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı endüstriyel satın alma yetkililerinin rasyonel olmayan satın alma kararı verme motivasyonlarını anlamak ve bunlara dair bir ölçme aracı oluşturmak olarak belirlenmiştir. Ölçme aracının oluşturulabilmesi için önce yarı yapılandırılmış görüşmeler ile nitel veri toplanmış, ardından ölçme aracının oluşturulabilmesi için bir soru formu oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Faktör, doğrulayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri nitel verilere uygulanan frekans analizi neticesinde nicel bir veri formu oluşturulmuş ve satın alma yetkililerinden veri toplanmış; bu veriler frekans, faktör ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde 5 boyuttan oluşan 18 soruluk bir ölçme aracı ortaya çıkmış olup aracın açıkladığı toplam varyans %64,714 olup Cronbach Alpha değeri 0,857’dir. Ayrıca rasyonel olmayan endüstriyel satın alma kararlarının büyük bölümünün ortak akılla satın alma merkezlerinde gerçekleştiğini söylemek de mümkündür.Keywords
Endüstriyel Satın Alma, Endüstriyel Alıcı, Tutarsızlık, İrrasyonel, Davranış, Tüketici Davranışı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri