Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR: İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ETKİSİ

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin riskli davranışlarının, internet bağımlılığı ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile ilişkisini incelemektir. Verilerin toplanması için amaçlı örneklem kullanılmıştır ve örneklemi Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören, 190 kadın (%56,4), 145 erkek (%43,0) ve 2 belirtmemiş (%0,6) olmak üzere toplam 337 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütülmesinde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır ve veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Riskli Davranışlar Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı ve ilişkisiz örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların riskli davranışlar ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı; cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte, yaş ve yetişkinliğe geçiş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İnternet bağımlılığı ise cinsiyet, yaş ve yetişkinliğe geçişe göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Katılımcıların internet bağımlılığı ve bilişsel tamamlanma ihtiyacının riskli davranışlar üzerindeki etkisine ait analizler incelendiğinde riskli davranışlar ve internet bağımlılığı arasında olumlu ve düşük düzeyde bir ilişkinin (r=0.33) olduğu, riskli davranışlar ile bilişsel tamamlanma ihtiyacı arasında ise olumsuz ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu (r=-0.21) bulgusu elde edilmiştir. Araştırma sonucunda internet bağımlılığının riskli davranışlar üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu, bilişsel tamamlanma ihtiyacının ise önemli bir yordayıcı olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın analizi sonucunda elde edilen bulgular alan yazındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Riskli Davranışlar, İnternet Bağımlılığı, Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri