Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AHLAKİ KİMLİK VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışmanın temel amacı, ahlaki kimlik ve bilişsel tamamlanma ihtiyacının çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilişkisini bir model bağlamında incelemektir. Aynı zamanda bağımsız değişkenler olan ahlaki kimlik ve tamamlanma ihtiyacının ilişkisi de incelenmiştir. Ek olarak, çevrimiçi oyun bağımlılığının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu, %42,7’sini erkek (n= 122), %57,3’ünü (n= 164) kadın olmak üzere toplam 286 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, “Ahlaki Kimlik Ölçeği” ve “Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Path modeli, t-Testi ve ANOVA verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Araştırma sonucunda, ahlaki kimliğin (ß= .19, p< .01) çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde, tamamlanma ihtiyacının (ß= -.04, p < .01) çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerinde negatif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ahlaki kimliğin de (ß= .07, p< .01) tamamlanma ihtiyacı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ahlaki kimliğin (ß= .19, p< .01) toplam etkisi çevrimiçi oyun bağımlılığı ile düşük düzeyde pozitif ilişkili ve tamamlanma ihtiyacının (ß= .08, p< .01) toplam etkisi çevrimiçi oyun bağımlılığı ile düşük düzeyde negatif ilişkili bulunmuştur. Bulgular genel olarak incelendiğinde ahlaki kimlik ve tamamlanma ihtiyacının çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, hipotez modelde tanımlanan ilişkilerin de desteklendiği söylenebilir.Keywords
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı, Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı, Ahlaki Kimlik

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri