Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VE İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLER, ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ VE BİLSEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Yapılan araştırmada ortaokul branş öğretmenlerinin ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler, üstün yeteneklilerin eğitimi ve BİLSEM ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ili Battalgazi ilçesine bağlı ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 16 branş öğretmeni ve dokuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma ilkeleri benimsenerek gerçekleştirilen araştırmada özel durum yaklaşımı deseni kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda; ortaokul branş öğretmenlerinin çoğunlukla üstün yeteneğin tanımına farklı olma, ilkokul sınıf öğretmenlerinin ise çoğunlukla olağan dışı olma gibi anlamlar yüklediği ve en önemli eksikleri bilgi eksikliği, ve hizmet içi eğitim yetersizliği olarak belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Her iki gruptaki öğretmenler çoğunlukla BİLSEM’de çalışmak istemediklerini, çocuklarının BİLSEM’de eğitim almasını istemediklerini, BİLSEM’e öğretmen seçiminin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı ve sürecin hakkaniyete dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Araştırma bağlamında belirtilen sonuçlara göre ilgililere gerekli hizmet içi eğitimler konusunda imkânların sağlanması ve öğrenci, veli ve öğretmenlere gerekli bilgilendirmenin yapılması önerilmektedir.Keywords
Üstün yetenekliler, Üstün yeteneklilerin eğitimi, BİLSEM

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri