Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BENLİK ALGISI DURUMLARININ KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu araştırma, helikopter ebeveynlerin çocuklarının benlik algısı durumlarının kaygı düzeyleri üzerine etkisi incelenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi Çanakkale ilinde bulunan bir özel okulun ortaokul kademesi 5. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak, “Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)”, “Nasıl Hissediyorum Anketi (Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçekleri)”, “Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.00 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre ebeveynleri helikopter ebeveynlik özelliği gösteren katılımcıların, benlik algısı durumları ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Benlik algısı durumları, kaygı düzeyindeki değişimlerin sadece %3’ünü açıklamaktadır. Katılımcıların 2. ve daha sonradan doğan çocuk olma durumları ve psikolojik destek alma durumları, 1. Doğan katılımcılar ve psikolojik destek almayanlar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmesine sebep olmuştur. Bu demektir ki 2. veya daha sonradan doğan çocuk olmak ve psikolojik destek almak katılımcıların hem durumluk hem de süreklilik kaygılarının diğerlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca annelerin babalara göre helikopter ebeveyn olarak algılanma durumları daha fazladır, şeklinde tespit edilmiştir.Keywords
Aile, Tutum, Helikopter Ebeveynlik, Benlik, Kaygı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri