Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Öğretmen adayı olarak nitelendirilen eğitim fakültesi öğrencilerinin, gelecekte benlik saygıları olan, olumlu tutum ve davranışları olan birer öğretmen olarak mesleklerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Öğretmen - öğrenci ilişkilerindeki oluşabilecek problemler, eğitim - öğretimde de zedelenmenin meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Bu varsayımdan hareketle, birer öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, benlik algılarıyla saldırganlık davranışlarının incelenmesi planlanmıştır. Araştırmanın, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar üzerine literatüre katkı sağlamak amacıyla, Trabzon ilindeki üniversitede de yapılması hedeflenmiştir. Bu sayede ilgili konuların Türkiye’nin farklı bölgelerinde ki çalışmalarla beraber çeşitlenerek, bundan sonraki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Araştırmaya Trabzon Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 388’i kız, 112’si erkek olmak üzere n=500 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Saldırganlık Envanteri (Otrar ve Çelik, 2009) ve Yavuzer, Karataş, ve Polat Demir (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Benlik Kuramı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgulara göre benlik algısı ile saldırganlık davranışlarının birbirini yordadığı, fiziksel saldırganlık ve dürtüsel saldırganlığın benlik gelişimini, benlik algısını olumsuz olarak etkilediği görülmüştür.Keywords
Benlik, Benlik saygısı, Saldırganlık, öğretmen adayları

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri