Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Amaç: Bu araştırma, ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerini ve ilişkili değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışmaya katılmayı kabul eden 350 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, 23 sorudan oluşan Bilgi Formu ve İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.00 paket programı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırma bulgularına göre; iletişim becerileri ölçeği puan ortalaması 100,87± 8,93 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin %53,1’i iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %81,1’i hasta ile kurulan etkili iletişimin tedaviyi olumlu şekilde etkileyeceğini düşünmektedir. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile iletişim becerileri ölçeği puan ortalamaları ilişkisi değerlendirildiğinde; anne ve baba eğitim durumu yüksek lisans ve üzeri olanlar ile bölüme isteyerek gelen öğrencilerin iletişim becerileri ölçeği puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Kişilerarası iletişim becerileri, özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda yadsınamaz bir öneme sahiptir. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi; hizmet sunan sağlık profesyonellerinin iletişim alanında geliştirdiği iletişim becerileriyle orantılıdır. Araştırma sonucunda ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmış olup, ancak iletişim becerilerinin daha da geliştirilebilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ebelik bölümlerinde iletişim becerileri ile ilgili derslere daha fazla yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.Keywords
İletişim, İletişim Becerileri Düzeyi, Ebelik, Öğrenci.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri