Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımını engelleyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmaya, Samsun ilinde öğrenim görmekte olan ve seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 100’ ü erkek 100’ü kadın olmak üzere toplam 200 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Alexandris ve Carroll (1997) tarafınca geliştirilen, Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafınca Türkçeye uyarlanan, Gürbüz ve ark (2012) tarafınca doğrulayıcı faktör analizi ile faktör yapısı yeniden test edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-18” kullanılmıştır. Ölçek 18 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde t testi, ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların boş zaman engelleri puanları ile cinsiyet, aktif spor yapma, yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı düzeyde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırmadan elde edilen bulgular öğrencilerin rekreatif faaliyetlere katılımının, spor yapma durumu, yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine bağlı olarak etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere daha çok önem verilmelidir.Keywords
rekreasyon, rekreatif etkinlik, serbest zaman engelleri.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri