Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÂŞIK ÇELEBİ’NİN SULTAN II. SELİM İÇİN YAZDIĞI TARİH CÜLÛSİYYE’Sİ

XVI. yüzyılın şair ve müelliflerinden biri olan Âşık Çelebi, Sultan II. Selim tahta çıkınca H. 974 / M. 1566-1567 yılında murabba biçiminde bir tarih cülûsiyyesi kaleme almıştır. Padişahların tahta çıktıklarında şairlerin bu tür şiirler kaleme aldıkları malumdur. Genellikle övgülerin sıralandığı bu manzumelerde şairler, toplumsal ve kişisel beklentilerini iletme görevini üstlenmişlerdir.

Makalede Âşık Çelebi’nin 17 bentten oluşan manzumesi, padişah-memduh ilişkisi yanında imgelerin tarihsel yönleri ve simgesel anlamları açısından değerlendirildi. Âşık Çelebi’nin başka memduhlar ve Sultan II. Selim için yazdığı kasidelerde aynı imgelerin olup olmadığı araştırıldı. Cülûsiyyede kullanılan övgü kalıplarının bazılarının padişahın tarihsel kimliği ile bağdaştığı, bazılarının ise sadece Sultan’a özgü biçimde kullanıldığı görüldü. Ayrıca Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâ’sında bulunan Sultan II. Selim biyografisinde de cülûsiyyede geçen aynı imgelerin yer aldığı belirlendi. Sonuç olarak Âşık Çelebi’nin söz konusu bu kavramları, padişahın hâkimiyetini meşrulaştırma yönünde kullandığı saptandı. Şairin öğütleri ise kendinden önceki padişahların yaptığı gibi Sultan’ın Safevîlerle mücadeleyi devam ettirmesi yönünde ağırlık kazandı. Genel olarak tekrar edilen tüm benzetme, kavram ve imgelerin amacının toplumun ve şairin gözündeki padişah ülküsünü pekiştirmek olduğu anlaşıldı.Keywords
Âşık Çelebi, Cülûsiyye, Sultan II. Selim, Methiye.

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri