Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


METAFORİK ÇERÇEVELEMENİN ETKİSİ: EROİN METAFORLARININ BİLİŞSEL İŞLEMLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmanın amacı Canan Tan’ın Eroinle Dans adlı romanında bulunan eroine ilişkin kavramsal metaforların işlevlerini belirlemek ve bu tür metaforların insanların düşüncelerini şekillendirip şekillendirmediğini ve eroin bağımlılığı yönünde farklı davranış şekillerine ve eğilimlere yol açıp açmadığını göstermektir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmaya 40 kişilik bir katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların yarısından kontrol grubu olarak eroine ilişkin çağrışımları yazmaları istenmiştir. Deney grubu ise romanı okumadan önce ve romanı okuduktan sonra eroine ilişkin çağrışımları yazmışlardır. Ayrıca deney grubundan romanı okuduktan sonra eroin hakkındaki tutumlarını ve düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Sonuçlar, romanı okumadan önce eroine ilişkin kavramlaşmaların çoğunlukla olumsuz olduğunu, ancak romandaki pozitif kavramsal metaforlara maruz kalındıktan sonra pozitif çağrışımların gözlemlendiğini göstermiştir. Eroine ilişkin tutum ve davranışlara ilişkin kısımda ise katılımcıların yazarın eroin betimlemelerinden etkilendikleri ve olumsuz görüşlerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular yazarların belirli kavramları betimleme şekillerinin okuyucuların bu kavramlara ilişkin tutumlarını etkilediğini ve metaforik çerçevelemenin bireylerin sosyal konulara dair düşüncelerini etkileme gücü olduğunu vurgulamaktadır.Keywords
Conceptual Metaphors, Heroin, Conceptualization of Heroin, Persuasion, Metaphorical Framing

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri