Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ

Bu araştırmada adalet meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer stres düzeylerinin, psikolojik iyi oluş düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu araştırmada, öğrencilerin kariyer stresi ve psikolojik iyi oluş puanlarının cinsiyet, okudukları bölümü isteyerek seçip seçmeme durumlarına ve iş bulmaya yönelik umut düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’nde bir ilde bulunan Adalet Meslek Yüksekokulu’ndaki 148 kadın ve 76 erkek olmak üzere 224 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kariyer Stres Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada okudukları bölümü istemeyerek seçen öğrencilerin kariyer stres düzeylerinin isteyerek seçen öğrencilerden daha yüksek olduğu ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ise daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mezuniyet sonrasında iş bulmaya yönelik umudu fazla olan öğrencilerin, iş bulmaya yönelik umudu az olan öğrencilere göre kariyer streslerinin düşük ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Son olarak, araştırmada kariyer stresinin psikolojik iyi oluşu negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Meslek Yüksekokulu Öğrencisi, Kariyer Stresi, Psikolojik İyi Oluş, Umut

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri