Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SÂD SURESİ BAĞLAMINDA MÂTÜRÎDÎ’NİN KELAMÎ GÖRÜŞLERİ

Yüce Allah insanlarla olan iletişimini yaratma ve vahiy yoluyla gerçekleştirmektedir. Allah, insanlığa son kez Hz. Peygamber’e gönderdiği vahiyle seslenmiştir. Kaynağı ilahî olan vahiyle ilgili olarak gerek sure bazında gerekse Kur’an’ın tümünde bir uyumsuzluktan söz etmek mümkün değildir. İnananlar, Hz. Peygamber sonrasında vahyi anlama yolunda büyük çabalar göstermişlerdir. Bu uğurdaki araştırmalar Müslümanlar tarafından kıyamete kadar da sürdürülecektir. Kur’an’ı baştan sona te’vil edenlerden biri de Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî’dir (ö. 333/944). Onun en büyük özelliği, ayet ve sureleri öğrencileriyle yaptığı Kur’an derslerinde onların da görüşlerine yer vererek daha çok kelamî açıdan yorumlamasıdır. Bu itibarla Mâtürîdî’nin itikadî konulardaki düşüncesinin ipuçlarını anlayabilmek için onun herhangi bir sureyi te’vil etmesine bakmak yeterli olacaktır. Bu makalede onun, hemen hemen her surede değinmekle birlikte Sâd suresi bağlamında bilgi, ulûhiyet ve nübüvvet gibi konulardaki kelamî düşüncesi ortaya koymaya çalışacağız.Keywords
Mâtürîdî, Sure, Bilgi, Ulûhiyet, Nübüvvet

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri