Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUNTECEBUDDÎN El-HEMEDÂNÎ’NİN el-FERÎD fî İ’RÂBİ’L-KUR’ÂNİ’L-MECÎD ADLI ESRİNİNİN MUHTEVASI VE DİLBİLİMSEL KONULARI AÇIKLAMA METODU

Muntecebuddîn el-Hemedânî (ö. 643/1245) hicri VII. Asırda Şam bölgesinde yaşayan ve Arap dili alanında adından söz ettiren dilcilerden birisidir el-Hemedânî uzun yıllar sarf ve nahiv başta olmak üzere dil ilimlerinde talebe yetiştirmiş, bunun yanında Dımaşk’taki et-Türbebetü’z-Zencîliyye adlı medresede uzun süre kıraat hocalığı da yapmıştır. Geride birçok eser bırakan el-Hemedânî’nin eserleri arasında en meşhur ve en hacimli olanı el-Ferîd fî İ’râbi’l-Kur’âni’l-Mecîd adlı eseridir. Kur’ân-ı Kerîm ayetlerini lügat, nahiv ve sarf açısından açıklayan ve bu ilimlere dair oldukça geniş bilgiler ihtiva eden bu eser aynı zamanda müfessirlerin, kurrâ’ ve nahivcilerin eserlerindeki görüşlerinin bir özeti mahiyetindedir. Bu makalede el-Ferid’in muhtevası ve müellifin dilbilimsel konuları açıklama metodu ele alınmıştır. Eserin muhtevası, nahiv, sarf, kıraat, lügat, ve lehçeler başlıkları altında verilmiş, metodu ise sekiz başlık altından izah edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Kur’ân, İ’râb, Kıraat, Muntecebuddîn el-Hemedânî, el-Ferîd

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri