Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ZABTA YÖNELİK TENKİTLER İLE İLGİLİ İMAM MÜSLİM’İN DEĞERLENDİRMELERİ

Zabt, rivayetin kabul edilebilmesi için râvide bulunması gereken vasıflardan adâlet ile birlikte yer alan bir özelliktir. Hadisleri aradan uzun zaman geçse bile işittiği şekilde ezberinde tutarak eksiksiz ve ziyâdesiz bir şekilde başkalarına rivayet etme yeteneği-ne zabt denilmektedir. Râvinin ta‘n edilmesiyle ilgili gaflet, kesretu’l-galat, suu’l-hıfz, vehm ve muhalefetu’s-sikât zabta yönelik kusurlardandır. Bu çalışmada İmam Müslim’in (ö. 261/875) özellikle el-Câmi‘u’s-sahîh’inin Mukaddime ile Kitâbu’t-Temyîz adlı eserlerinde bu tenkitlerle ilgili değerlendirmeleri araştırılmıştır. Ayrıca incelenmeye konu olan râvi ilgili yerlerde Buhârî (ö. 256/870) ve Müslim arasında mukayese edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Hadis, İmam Müslim, Zabt, Tenkit, Değerlendirme

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri