Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


YAZ VE KIŞ SPOR OKULUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FUTBOL VE BASKETBOL BRANŞINI SEÇMELERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Spor, evrensel kültürün parçası olarak farklı dindeki, dildeki ve ırktaki insanları bir araya getiren önemli bir araçtır. Büyüme ve gelişme çağındaki çocukların bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı büyüyebilmeleri için spor çok önemli bir uğraş olarak görülmektedir. Çocukların spor branşını seçmesinde yakın çevresindeki insanların rolü büyüktür. Araştırmanın evreni futbol ve basketbol branşında yaz ve kış spor okuluna devam eden 7-12 yaş grubu çocuklarıdır. Araştırmanın çalışma grubunu ise bu okullara devam eden 287 gönüllü, futbol ve basketbol branşındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Sunay ve arkadaşları (1996) tarafından geliştirilen Branş Katılım Ölçeği 27 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek, Kayseri Büyük Şehir Belediye’sinin organize ettiği Yaz ve Kış Spor Okuluna devam eden 7-12 yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır. Veriler normal dağılım göstermiş ve parametrik testlerin yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin ölçekten aldıkları puanlar; frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, İkili değişkenlerde bağımsız örneklemler için t- testi, çoklu değişkenlerde tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin branş seçiminde Beden eğitimi öğretmenlerinin etkili olmadığı, buna karşın anne-baba ve kardeşlerin etkisi 4,0488 ortalama ile yüksek olduğu tespit edilmiştir. Branş seçiminde arkadaş ve akran grubunun etkisi ise 3,5540 ortalama ile orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Yaz ve Kış Spor Okulu, Spor Branş Seçimi, Basketbol, Futbol

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri