Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE ZÜHD ANLAYIŞININ DEĞERİ

İslâm dünyasında şöhrete ulaşmış terhib, terğib, vaaz ve nasihat türü kitaplar başta olmak üzere, ahlak kitaplarının ekserisinde dünya ve dünyadaki nimetlere dalmanın kötülüğü, dünyadan yüz çevirmenin üstünlüğü hatta büyük bir fazilet ve erdem olduğu anlatılmaktadır. Mezkur eserlerde zühd kavramı ile ifade edilen dünyadan el etek çekerek yaşama biçiminin büyük bir erdem ve fazilet olduğu uydurulan hikaye, menkıbe ve kelâmı kibar yanında ayet ve hadislerle de dile getirilmektedir. Bu eserlerin yazılmasındaki ana gaye ise müslüman toplumu ahlaki olgunluğa eriştirip dünya ve ahirette mutlu kılmaktır. Hicri ikinci asırda başlayan üçüncü asırda Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857), Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859), Ma‘rûf el-Kerhî (ö. 200/815), Seri es- Sakatî (ö. 251/865), Bişr el-Hâfî (ö. 227/841), Bâyezîd-i Bestâmî (ö. 234/848) ve Cüneyd Bağdadi (ö. 297/909) gibi meşhur mutasavvıfların elinde olgunlaşan ve sonraki yüzyıllarda Gazzâlî (ö. 505/1111) gibi büyük sûfî ve alimlerle zirveye taşınan dünyadan yüz çevirme anlamındaki zühd yaşamı övme geleneği bugün de devam etmektedir. Ayetlerin pratiği niteliğindeki sünnet üzerinden konuya bakıldığında dünya hayatından yüz çevirip zühd bir hayat yaşamanın sünnete uygun olmadığı ve böyle yaşayanların dünya ve ahirette mutlu olamayacağı anlaşılmaktadır. Zira Resûlullah’ın hayatını konu alan tarih, siyer ve meğâzi kitaplarına göre, çoğu sûfinin örnek aldığını iddia ettiği Resûlullah, dünyadan el-etek çekerek zühd bir hayat yaşamadığı gibi zahidane yaşamak isteyen sahbilerini de “benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir” diyerek uyarmıştır. Bu makalede dünyayı terk edip sadece ibadet ile meşgul olma, nefsini öldürüp tüm istek ve arzulardan halas olma anlamına gelen zühd kavramı üzerinde durulmuştur. Zühd yaşam biçiminin İslam düşüncesindeki yeri ve sünnetten çıkarılan İslâmi öğretilere uygun olup olmadığı tartışılmıştır.Keywords
Hadis, Ayet, Zühd, Tasavvuf, Tenkit

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri