Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


A RESEARCH ON THE ROLE OF THE LIVING LONG LEARNING TENDENCY BETWEEN VOCATIONAL PREPARATION STATES OF THE MAN AND ACADEMIC SELF COMPETENCE TENDENCIES

Bu   araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının akademik öz yeterlilik algılarının mesleki hazırbulunuşluluk düzeyleri ile ilişkisinde yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin aracı rolünün incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Marmara Üniversitesine bağlı Atatürk Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan 3327 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmadaki örneklem grubunu ise çalışma evreninden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan Atatürk Eğitim Fakültesi’nde formasyon eğitimi alan 368 kişiden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği’, ‘Yaşamboyu Öğrenme Ölçeği’ ve “Akademik Özyeterlik Ölçeği” ile toplanılmıştır. Verilerin analizi esnasında yapısal eşitlik modelinden yararlanılarak, Mplus ve SPSS Amos programları yardımıyla analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akademik öz yeterlilik algılarının mesleki hazırbulunuşluluk düzeyleri ile ilişkisinde yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin kısmi aracı role sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords
Akademik Öz Yeterlilik, Mesleki Hazır Bulunuşluluk, Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi, Öğretmen Adayı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri