Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İRAN’DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİN ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI

Kimi yönüyle bireysel kimi yönüyle de toplumsal bir olgu olan dindarlık, birçok faktörden etkilenmesi sebebiyle tek bir tanımının yapılamayacağı görece bir kavramdır. Günümüzde daha çok dini inanç, ibadet, duygu, bilgi ve etki boyutlarının olduğu bir dindarlık kavramından söz edilse de dindarlığın sınırlarını tam olarak belirlemek mümkün değildir. Çünkü her toplumun hatta her bireyin dine yönelik bakış açısı ve din anlayışları faklı olabilir. Bu bağlamda çok boyutlu bir olgu olarak görülen dindarlığın ölçülmesi için çok boyutlu ölçekler geliştirilmiştir. Bu çalışmada İran’da bulunan üniversite öğrencilerinin din anlayışlarını belirlemek ve dindarlıklarını ölçmek amacıyla İran toplumunun yapısı dikkate alınarak bir ölçek geliştirmek hedeflenmiştir. Yapılan çalışma dindar olmanın dört ayrı boyutunu ölçen likert tipinde ölçektir. Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları İran’da Tahran Üniversitesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim görmüş tesadüfi örnekleme metoduyla belirlenen 900 üniversite öğrencisinden elde edilen veriler ışığında yapılmıştır. Ölçeğin dört ayrı boyutunun da yapı geçerliliğini ortaya çıkarmak amacıyla ayrı ayrı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin dini inanç boyutunun faktör yükleri 0,454-0,881, ibadet boyutunun faktör yükleri 0,648-0,879, duygu boyutunun faktör yükleri 0,867-0,948 ve etki boyutunun faktör yükleri 0,322-0,894 arasında bulunmuştur. Dini inanç ölçeğinin KMO= 0,965 ve Bartlett testi= 0,965, Dini ibadet ölçeğinin KMO= 0,957 ve Bartlett testi= 15315,606, dini duygu ölçeğinin KMO= 0,871 ve Bartlett testi= 5268,656, dinin sosyal hayata etkisi ölçeğinin KMO= 0,895 ve Bartlett testi= 8413,54 sonuçları göz önünde bulundurularak faktör analizinin yorumlanabilir olduğuna karar verilmiştir. Aynı şekilde ölçeklerin güvenirlik çalışmaları iç tutarlık katsayısı (Cronbach’s Alpha) değerleri hesaplanarak yapılmış olup dini inanç, ibadet, duygu ve etki ölçeklerinin iç tutarlık katsayıları sırasıyla 0,967- 0,966- 0,955- 0,857 olarak bulunmuştur. Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular, ölçeklerin geçerli ve güvenilir araçlar olduklarını göstermektedir.Keywords
Din Sosyolojisi, Din, Dindarlık, Din Anlayışı, İran, Üniversite Gençliği

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri