Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


FEN BİLİMLERİ DERSİNDE ÖRTÜK PROGRAM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARI VE TUTUMLARINA ETKİSİ

Bu araştırmanın temel amacı, fen bilimleri dersinde gerçekleştirilen örtük program uygulamalarının 5.sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumlarına yönelik etkisini araştırmaktır. Araştırma, nicel desene göre dizayn edilmiş deneysel bir çalışmadır. Bu bağlamda, araştırmada örtük programın uygulandığı deney grubu ile uygulanmadığı kontrol grubunun fen bilimleri dersine ait akademik başarıları ve tutumları arasındaki farkı ortaya koymak için ön test- son test gruplu gerçek deneme modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Isparta merkezde bulunan Mavikent Ortaokulundaki 5. Sınıf öğrencilerinden rastgele seçilen iki şube oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grupları 12’şer erkek, 13’er kız olmak üzere 25’er öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacı tarafından geliştirilen başarı testi ve izin alınarak kullanılan tutum ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans, bağımsız t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; örtük program uygulamalarının yer verildiği deney grubundaki öğrencilerin hem başarılarının arttığı hem de derse karşı olan tutum puanlarının yükseldiği görülmüştür. Yapılan bu araştırma ile örtük program uygulamalarının resmi programın eksik kaldığı yerlerde örtük programla birleştirilerek istenilen sonuçlara ulaşılması açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.Keywords
Örtük Program, Fen Bilimleri, Tutum, Başarı

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri