Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ

Bu araştırmada öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımlarının bazı değişkenler açısından incelemesi amaçlanmaktadır. Bir durumun olduğu şekliyle ortaya konulması amaçlanan bu araştırma genel tarama türünde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 2976 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin seçiminde oranlı tabakalı örnekleme yöntemi kullanılmış olup n=348 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarının demografik özelliklerine ilişkin bilgileri saptamak için araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Ekinci (2008) tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları incelendiğinde sırasıyla en çok derinlemesine daha sonra stratejik ve en az yüzeysel öğrenme yaklaşımını tercih etmişlerdir. Öğretmen adaylarının öğrenme yaklaşımları cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim görülen öğretmenlik bölümü, başarı durum algısı ve derslere ilişkin devam devamsızlık tercihlerinde anlamlı farklılıklar saptanırken öğrenim görülen sınıf düzeyi değişkeninde anlamlı farklılık elde edilmemiştir.Keywords
Öğretmen Adayı, Öğrenme Yaklaşımları, Derinlemesine Yaklaşım, Stratejik Yaklaşım, Yüzeysel Yaklaşım

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri