Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SURİYELİ GÖÇMEN ÇOCUKLARIN DİL BECERİLERİNİN VE OKUL İLE OLAN İLİŞKİLERİNİN EĞİTİM SİSTEMİNE ADAPTASYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE OKUL SOSYAL HİZMETİNİN ÖNEMİ

Geçmişten günümüze kadar tarihsel süreç içerisinde insanlar, kitleler halinde toplumsal çatışmalar, soykırım, hastalık, yoksulluk, kıtlık, daha fazla ekonomik gelir elde edebilmek gibi sebeplerle yaşadıkları yerlerden başka yerleşim bölgelerine göç etmektedirler. Sayısı milyonları bulan birçok insanın demografik olarak yer değişimi sadece bireysel düzeyde değil sahip olduğu etkiler sebebiyle toplumsal düzeyde de önemli değişikliklere yol açmaktadır. Göç olgusunun tarihinin insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olduğu bilinmekte ve özellikle küreselleşme ile birlikte hızlanarak devam edeceği düşünülmektedir. Bu durumdan ise şüphesiz en fazla çocukların etkilenecekleri ve eğitimlerinin sekteye uğrayacağı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı Suriyeli göçmen çocukların yaşadıkları dil problemlerinin ve okul ile olan ilişkilerinin onların eğitim sistemine uyumları üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da Milli Eğitim bakanlığına bağlı devlet okullarında karma eğitimin olduğu ilköğretim okullarındaki 15 Suriyeli veli ve 16 öğretmen/idareci oluşturmaktadır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Suriyeli velilerin ve öğrencilerin Türkçe bilmemelerinin iletişimin ve okula uyumlarının önünde engel teşkil ettiği, okul çevresinin göçmen çocuklara davranış biçimlerinin göçmen çocukların yaşıtlarını ve öğretmenlerini benimsemelerini etkilediği belirlenmiştir.Keywords
Göç , Çocuk, Farklılık, Sosyal Hizmet, Okul Sosyal Hizmeti

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri