Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK SINAV KAYGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın temel amacı ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmak olup ayrıca öğrencilerin matematik sınav kaygılarının cinsiyetlerine ve derslerini yürüten matematik öğretmenlerinin cinsiyetine göre farklılaşıp farklılaşmadığı araştırılmıştır.  Araştırmaya 10 farklı ortaokuldan 300 sekizinci sınıf öğrencisi katılmıştır.  Kişisel Bilgi Formu ve kolaylaştırıcı matematik kaygısı ve zorlaştırıcı matematik kaygısı şeklinde 2 alt boyutu olan Matematik Sınav Kaygısı ölçeği araştırmanın veri toplama araçlarıdır. Verilerin analizi nicel olarak gerçekleştirilmiş olup araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları zorlaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda cinsiyetlerine göre anlamlı olarak farklılaşırken, ölçeğin tümünde ve kolaylaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda anlamlı farklılaşma yoktur. Ancak ortaokul öğrencilerinin matematik sınav kaygıları hem ölçeğin tamamında hem de zorlaştırıcı matematik sınav kaygısı alt boyutunda matematik derslerine giren öğretmenlerin cinsiyetlerine göre anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca 8. sınıf öğrencilerinin matematik sınav kaygıları ile matematik derslerindeki başarı düzeyleri arasında anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Matematik Sınav Kaygısı, Matematik Başarısı, Ortaokul Öğrencileri

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri