Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TARİH PEDAGOJİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN İDEAL TARİH ÖĞRETMENİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Öğretmen, eğitim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir. Eğitim sisteminin başarısı öğretmenin başarıyla doğru orantılıdır. Bu sebeple eğitim fakültelerindeki eğitim süreçlerinde öğretmen adayları, öğretmenlik mesleğinin nitelikleriyle ilgili yeterli bir eğitim almalıdır. Aday öğretmenlerin öğretmenliğin mesleki nitelikleriyle ilgili aldığı eğitimin yeterliliğini ortaya koymak için onların görüşleri araştırılmalıdır. Öğretmen eğitimi sürecinde adayların öğretmenlik mesleğinin nitelikleri hakkındaki görüşleri bizlere önemli bilgiler sunar. Aday öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin nitelikleriyle ilgili sahip oldukları bilgi ve bilinç seviyelerinin tespit edilmesi, öğretmen eğitimcilerinin eğitim fakültelerindeki derslerin yeninden yapılandırılması konusunda ışık tutabilir. Bu çalışmanın amacı; Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin ideal tarih öğretmeniyle ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, nitel bir yaklaşıma göre dizayn edilmiş olup veri toplama aracı olarak açık uçlu anket kullanılmıştır. Bu veri toplama aracının hazırlanma sürecinde ilk öncö ilgili literatür incelenmiş ve anket formu hazırlanmıştır. Daha sonra alan uzmanları ve aday öğretmenlerle anketle ilgili pilot çalışma gerçekleştirilmiştir. Pilot çalışma sonucunda açık-uçlu anket formundaki sorular üzerinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Açık uçlu anket formunda yer alan maddelerle tarih pedagoji programı öğrencilerinin gözünden, ideal tarih öğretmenlerinin sahip olması gereken mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ortaya konulmaya çalışmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Pedagoji Programı’nda öğrenim gören 75 tarih öğretmen adayı oluşturmaktadır. Tarama yöntemiyle elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen bulgulara göre Tarih Pedagoji Programı öğrencilerinin tarih öğretmeninde bulunması gereken mesleki bilgi ve becerilerin neler olduğu konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu sebeple öğretmen adaylarının nitelikle bir tarih öğretmenin sahip olması gerken bilgi ve bericiler konusunda sağlıklı bir bakış açısı ortaya koyamadıkları anlaşılmaktadır.Keywords
İdeal Tarih Öğretmeni, Pedagoji Programı, Aday Öğretmen, Görüş

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri