Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


AKADEMİSYENLERİN İŞ TATMİN DÜZEYLERİ VE HEDEF BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SPOR BİLİMLERİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri ve hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmaya 150 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Bu çalışmada spor bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin iş tatmin düzeyleri ve hedef bağlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi için hazırlanan veriler, “Kişisel Bilgi Formu”, Dawis ve ark., (1967) taraflarından 1967 yılında literatüre kazandırılan ve Özdayı’nın (1991) ölçekten uzun formda olan maddelerin iç ve dış tutum faktörlerindeki maddelerle birleştirilerek, 20 maddelik ölçek haline getirilmiş olan Minnesota İş Tatmini ölçeği, Hollenbeck ve ark., (1989) tarafından 9 madde şeklinde geliştirilen, Klein ve ark., (2001) tarafından 5 madde şeklinde yeniden düzenlenen ve Türkçe uyarlaması Şenel ve Yıldız (2016) tarafından yapılan Hedef Bağlılığı ölçeklerinin maddeleri Likert tarafından geliştirilen 5’li Likert tipindeki cevaplama anahtarı ile hazırlanmıştır. Verilerin demografik özelliklerini ortaya çıkarmak için frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. İki değişken arasındaki analiz için bağımsız t test, çoklu değişkenler arasındaki analiz için tek yönlü varyans analizi, değişkenler arasındaki ilişki için Pearson korelasyon testi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan analizler, hedef bağlılığı ile iş tatmini arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu, hedef bağlılığının iş tatmin düzeyini artırdığını göstermiştir. Sonuç olarak, spor bilimleri alanında görev yapan akademisyenlerin hedeflerine olan bağlılıkları arttıkça iş tatminlerinin de arttığı, hedef belirlemiş ve bu hedeflere bağlı akademisyenlerin de iş tatminlerinin yüksek olduğu söylenebilir.Keywords
İş Tatmini, Hedef Bağlılığı, Spor Bilimleri, Akademisyen, Personel

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri