Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ANTRENÖRLERİN MEDYA OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ

Medya bilgiyi ileten ve barındıran gazete, dergi, kitap, radyo, tv, internet gibi bilgiyi transfer eden dijital ve elektronik araçlar,her türlü baskı birer medyadır. Medya okur yazarlığı adından da anlaşılacağı gibi günlük hayatımızda karşımıza çıkan tv, radyo, gazete, dergi, bilgisayar ve reklamlardan görsel ve sözel semboller çıkarma yeteneğidir. medya okuryazarlığı eğitimi vermenin en önemli nedenini üzerinde yaşadığımız dünyamızın anlaşılması ve yorumlanması için medya okuryazarlığı tüm insanlar için önemli olduğu kadar antrenörler içinde önem arz etmektedir. Bu araştırma, betimsel ilişkisel tarama modeline uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara’daki elit düzey antrenörlerin medya okuryazarlık düzeyine ilişkin yaklaşık 235 antrenörden oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Karaman ve Karataş ( 2009) tarafından geliştirilen “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” Ankara ilindeki elit antrenörlere uyarlanarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular SPSS 24 paket programında analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan antrenörlerin kişisel bilgileri ve ölçekten aldıkları puanlar frekans, yüzde ve aritmetik ortalama ile çözümlenmiştir. Ölçeğin güvenilirliği için Cronbach Alpha katsayısına bakılmıştır. Araştırmada cinsiyet değişkenine göre veriler ilişkisiz t-testi, grup ortalamaları arasındaki farkları belirlemek için ise One Way ANOVA kullanılmıştır. Farklılığı yaratan grubu bulmak için Tukey testi uygulanmıştır. Genel olarak çıkarılan sonuca göre alt boyutlar bazında bazı alt boyutlar ile medya okuryazarlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamasına karşın faktör bazında internet kullanımı ve kullanım süresi ile medya okuryazarlık arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak antrenörlerin medya okur yazarlık düzeylerinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.Keywords
Antrenör, Medya Okuryazarlık

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri