Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


SPORUN DEPRESYON ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı sporun depresyon üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yürütülen çalışmada ön test son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan Bağcılar Olimpik Spor Salonuna spor faaliyetlerine katılan bireyler oluşturmaktadır. Çalışma grubu ise ilgili spor salonunda 80 katılımcı oluşturulmuştur. Araştırmaya gönüllü olarak katılan 40 katılımcı deney grubuna 40 katılımcı ise kontrol grubuna atanmıştır. Araştırmaya katılan sporcuların sosyo-demografik bilgilerini öğrenmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Beck Depresyon Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25 programı kullanılmıştır. Betimsel istatistiklerin yanısıra, sporun depresyon üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla SPSS 25’te parametrik olmayan t-testi ve bağımlı örneklem testleri uygulanmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre deney grubunda yer alan katılımcıların ön-test ortalama puanları son-test ortalama puanlarından anlamlı bir biçimde yüksektir (p<.000). Kontrol grubunda yer alan katılımcıların ön-test ortalama puanları son-test ortalama puanlarında ise anlamlı bir fark bulunmamıştır (t (39) =587; p>.05). Sonuç olarak spor etkinlikleri katılımcıların depresyon düzeylerini olumlu yönde azaltmaktadır.Keywords
Spor, Depresyon, Spor Psikolojisi

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri