Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERGENLERİN RİSKLİ DAVRANIŞLARININ ÇEŞİTLİ SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın amacı ergenlerin sergilemiş oldukları riskli davranışların onların sahip oldukları bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya konmasıdır. Araştırma, yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama araştırması olarak planlanmıştır. Örneklem yöntemi olarak olasılıklı olmayan örneklem yöntemlerinden uygun (kolayda) örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu amaçla Erzincan ili, Tercan ilçesinde bulunan tüm liselerde öğrenim gören toplam 366 öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin araştırmacı tarafından hazırlanan sosyo-demografik bilgi formuyla birlikte Gençtanırım ve Ergene (2014) tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış olan Riskli Davranışlar Ölçeği Ergen Formunu doldurmaları sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 Paket Programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri belirlenmiştir. Elde edilen puanların gruplara göre anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için Bağımsız Örneklemler T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizlerinin yanı sıra Tukey testi kullanılmıştır. Yapılan istatistikî analizlerde anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranış sergiledikleri, 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine göre yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri, annesi vefat etmiş olan öğrencilerin hem babasını kaybetmiş öğrencilere göre hem de anne-babası yaşayan öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri, annesi lise mezunu olan öğrencilerin annesi ortaokul ve ilkokul mezunu olan öğrencilere göre, ayrıca annesi okula gitmemiş öğrencilere göre yüksek düzeyde riskli davranış sergiledikleri, ergenlerde okul başarısı arttıkça riskli davranış puanlarının anlamlı şekilde düştüğü, büyükşehirde yaşayan öğrencilerin il, ilçe, köy/kasabada yaşayan öğrencilerden yüksek düzeyde riskli davranışlar sergiledikleri bulunmuştur. Buna karşın ergenlerin riskli davranışlarının kardeş sayısı, anne-baba birliktelik/boşanma durumu, baba eğitim düzeyi ve ekonomik seviyeye göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı bulunmuştur. Elde edilen bulgular daha önceki araştırmaların sonuçları ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Lise Öğrencileri, Ergenler, Riskli Davranışlar, Sosyo-Demografik Değişkenler

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri