Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


KUR’ÂN’DA KÜFÜR KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ

Dilbilimin bir alt disiplini olarak semantik, manası olan her şeyi konu edinir. Daha doğrusu kavram ya da kelimelerin, etimolojik kökeni başta olmak tarihî seyir içinde kazandığı anlamları açığa çıkarma misyonunu üstlenir. Bu yönüyle onu, kelimelerin anlam derecelerini ifade eden tahlilî bir çalışma olarak tanımlayabiliriz. Nitekim yorucu ve meşakkatli olan bu çalışmayı yapabilmek için öncelikle araştırılan kavramın kök formunun ve temel anlamının bilinmesi gerekir. Ardından o kavram ve türevlerinin, cümle ya da metinde geçtiği farklı yerlerde hangi anlamlarda kullanıldığı ortaya konur. Daha sonra türevleriyle birlikte o kavramın tarih boyunca kazandığı anlamların bir analizi yapılır. Bu analiz esnasında özellikle kavrama yüklenen anlamların, temel manadan uzaklaşıp uzaklaşmadığı gözler önüne serilir. Bu kapsamda semantik, dilsel bir metin olan Kur’ân’a uyarlandığında, onun tevhit eksenli dünya görüşünün teşekkülünde önemli rol oynayan kavramların etimolojisinin yanı sıra cümle içinde diğer kelimelerle oluşturduğu ilişki ağı ve metinsel bütünlük çerçevesinde kazandığı anlamlar tespit edilir. Bu tespit yapılırken, vahyin indirilişi sürecinde o kavramların delalet ettiği anlamlar yüklenmelidir. Dolayısıyla Kur’ân semantiği açısından, ileriki süreçte ortaya çıkan mezhep imamları ve âlimlerinin o kavramlara verdiği manalar, değerlendirme dışı bırakılmalıdır. Tüm bunlardan hareketle bu çalışmada, Kur’ân kelime hazinesinin temel kavramlarından biri olan küfür ve ondan türeyen kelimelerin içerdiği manalar ile bu kavramın geçtiği ayetlerde kazandığı anlamlar irdelenecektir. Ancak burada, makale hacmi ve sınırını aşacağından bu kavramın semantik sahasında yer alan eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler ile zıt anlamlı kelimelere yer verilmeyecektir.Keywords
Dilbilim, Semantik, Kuran Semantiği, Küfür, Bağlam

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri