Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


İNSANIN NEFS-İ MUTMAİNNE SEVİYESİNE ÇIKMASI MÜMKÜN MÜ? KUR’AN’IN KONU İLE İLGİLİ İLKE VE YÖNTEMLERİ

Allah insanı mükemmel bir şekilde yaratmış ve otonom bir birey, kâmil bir insan olarak yetişmesine yardımcı olacak imkanlar ve potansiyel güçler ile donatmıştır. Olumlu potansiyel güçleri ortaya çıkartılıp geliştirilebilirse evrenin işleyişinde, kaderinde merkezi roller üstlenebilecek ve erdemler açısından en üstlere çıkabilecek olan bu “büyük âlem içindeki küçük âlem, yaradılış amacını ve sorumluluklarını unutup da süfli arzularına, hevâsına uyup onların peşinden koşarak haddi aşar, eksen kaymasına uğrarsa aşağıların da aşağısına inebilecek potansiyele sahiptir. Bu çalışmada, insanın nefs-i emmâreden nefs-i levvâme, oradan da nefs-i mutmainne seviyesine çıkabilmesine ve bu seviyede istikrarlı bir şekilde yaşamını devam ettirmesine yardımcı olacak olan Kuran’daki ilke ve yöntemler çıkartılmaya çalışılmıştır. Nitel bir araştırma olan çalışmada araştırma verileri doküman incelemesi yöntemi ile toplanmış ve verilerin analizi betimsel ve eleştirel içerik analizi ile yapılmıştır. Tertemiz doğan insanın saflığının, masumiyetinin korunarak devam ettirilmesi ve nefs-i mutmainne seviyesine yükselerek kemalini gerçekleştirmesine yardımcı olan Kuran ilke ve yöntemlerinden bazıları “iman, ibadet, dua, tövbe, tevekkül, şükür, arınma, hevadan uzaklaşmak, güzel ahlak ve salih amel” olarak sıralanabilir. Uygun bir psiko-sosyo-kültürel çevre ve eğitim ile insanın kemalini gerçekleştirmesi mümkündür.Keywords
İnsan, Nefs-i Emmare, Nefs-i Levvame, Nefs-i Mutmainne, Kuran, Eğitim

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri