Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


MUKÂTİL b. SÜLEYMÂN’IN ÂYETLERİN TEFSİRİNDE KULLANDIĞI SAYILAR

Mukâtil; nebîler, kutsal kitaplar, Âdem ve Havvâ, Ehl-i kitâp, câhiliyye, siyer, âyetlerin kimler hakkında nâzil olduğu, melekler, cennet, cehennem, sûrelerin fazîleti, yaratılış ve insanlık tarihi hakkındaki bazı âyetleri tefsir ederken yoğun bir şekilde kırk, yetmiş, bin, on bin, yetmiş bin, beş yüz bin, bir milyon gibi yuvarlak sayılar üzerinden pek çok yerde açıklamalar yapmıştır. Müfesir’in siyer, câhiliyye ve âyetlerin kimler hakkında nâzil olduğu dışındaki sayılar isrâîlî rivâyetlere dayanmakta ve bunların doğruluğu da tartışmaya açıktır. Bununla beraber Mukâtil’in âyetlerin nüzûlü, siyer ve câhiliye dönemi örf adetleri hakkında kullandığı sayılar vahiy dönemini yansıtması ve âyetlerin manasını belirleme bakımından önemli bir işleve sahiptir. Dolayısıyla bu meyandaki sayılar hakîkî olup bunların dışındakiler cennet ve cehennem konularında olduğu gibi terğîb ve terhîb bağlamında kullanılmıştır. Zira meleklerin yaratılışında olduğu gibi gaybî konuların mâhiyet ve sayılar açısından insanlar tarafından tam manasıyla bilinmesi veya târif edilmesi imkân dâhilinde değildir. Bu makalede Kur’ân’da yer alan sayılardan ziyade Mukâtil’in âyetleri tefsir ederken kullandığı sayılar ele alınmıştır.Keywords
Tefsir, Kur’ân, Mukâtil b. Süleymân, Sayılar, Gayb

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri