Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin geri dönüşüm ve çevre ile ilgili tutumlarının, öğrencilerin bazı demografik özelliklerine göre değişimini incelemektir. Bu değişkenler cinsiyet, aile gelir düzeyi, anne ve baba öğrenim durumu, anne ve baba mesleği, ailedeki birey sayısı, evin ısıtma sistemi, yaşadığı konutun özelliği ve yaşam yeridir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS istatistik yazılımı ile analiz edilmiştir. Çalışmada öğrenci ve aile bilgilerinin yer aldığı demografik bilgiler ile Avan ve arkadaşları tarafından geliştirilen çevre tutum ölçeği kullanılmıştır. Çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Denizli merkez mahallelerinde bulunan üç farklı okulda öğrenim görmekte olan 160 7. sınıf ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda yaşanılan konutun özelliği dışındaki demografik özelliklerin öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre tutumlarında anlamlı bir fark oluşturmadığı, ancak yaşadığı konutun özelliği değişkeninin bilgi ve duygu düzeyinde anlamlı bir fark oluşturmaz iken davranış düzeyinde ise müstakil ev lehine anlamlı farklılık ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra şehir merkezinden uzak, doğayla bütünlenmiş mahallede yaşayan öğrencilerin geri dönüşüm ve çevre tutumlarının daha olumlu olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Geri dönüşüm, Çevre, Ortaokul, Demografik Bilgi, Tutum

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri