Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DUYGUSAL EMEK İLE İŞ TATMİNİ VE BİREYSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu araştırma ile 207 sağlık çalışanı üzerinde duygusal emeğin iş tatmini ve bireysel performans üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Kocaeli ilinde faaliyet gösteren hastanelerdeki 207 sağlık çalışanından elde edilen veriler kullanılarak değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Veriler doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Korelasyon analizi ile duygusal emeğin “derinlemesine davranış sergileme” boyutu ile”iş tatmini ve “bireysel performans” arasında anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Duygusal emeğin “samimi davranış sergileme” boyutuile ”iş tatmini” arasında anlamlı ilişki bulgulanmıştır. “Bireysel performans” ile arasında anlamlı ilişki bulgulanmamıştır. Regresyon analizi sonucunda, duygusal emeğin derin davranış sergileme ve samimi davranış sergileme boyutlarının iş tatminini istatistiksel olarak pozitif olarak etkilediği tespit edilmiştir. Duygusal emek boyutlarının bireysel performans üzerindeki etkilerine yönelik anlamlı bulgulara rastlanmamıştır. Bu çalışma çalışanların duygu durumlarına önem verilerek çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmayı amaçlayan yöneticiler için önemli bulgular sağlamaktadırKeywords
Duygusal Emek, İş Tatmini, Bireysel Performans

References

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri